Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden verhuur

1. De huurprijzen van de apparatuur worden berekend per stuk per 24 uur.

2. Er wordt een waarborg gevraagd, doormiddel van een geldig legitimtiebewijs zijnde Rijbewijs/I.D.kaart/Paspoort. Als nieuwe klant verzoeken wij u een recent bankafschrift te tonen waaruit uw verblijfsadres blijkt, of een uitreksel Kvk niet ouder dan 3 maanden. Bij het ophalen van de apparatuur is het verplicht dubbele legitimatie te tonen.

3. Afhalen van de apparatuur is op werkdagen mogelijk tussen 10:00 uur en 17:00 uur en op zaterdag van 10:00 tot 12:00 uur (tenzij anders overeengekomen). Terugbezorgen van de apparatuur geschiedt voor 12:00 uur, (tenzij anders overeengekomen).

4. De teruggave van de apparatuur dient voor het einde van de huurperiode te geschieden, met inachtneming van de in deze verhuurvoorwaarden vermelde tijden. Bij het niet nakomen van deze verplichting is de huurder tot op de dag van teruggave een vergoeding verschuldig van 100% over de materialen, met de geldende staffelkorting. Kosten voor het terughalen van de apparatuur worden doorberekend aan de klant. Na teruggave van de apparatuur volgt teruggave van de borg.

5. Bij overschrijding van de huurperiode, glasbreuk van lampen en lenzen, schade aan of zoekraken van onderdelen, is ALGO audiovisueel bv gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten op de huurder te verhalen.
Doorgebrande lampen worden, indien bij de verhuurder ingeleverd, niet in rekening gebracht, niet ingeleverde lampen zullen aan de huurder worden doorberekend.

6. Het is niet toegestaan om gehuurde zaken door te verhuren, verkopen of ter leen af te staan aan derden zonder schriftelijke toestemming van ALGO audiovisueel bv.

7. ALGO audiovisueel bv is niet aansprakelijk voor enige schade aan of zoekraken/diefstal van de verhuurde apparatuur in de overeengekomen huurperiode; deze komt geheel ten laste van de huurder. De huurder is dus geheel aansprakelijk voor schade en/of diefstal aan/van de apparatuur.

8. De huurder is verplicht in geval van diefstal, verduistering, inbeslagname of vandalisme hiervan terstond aangifte te doen bij de politie, in de plaats waar de diefstal, verduistering of vandalisme heeft plaatsgevonden. Een kopie van deze aangifte dient u aan ALGO audiovisueel bv te verstrekken.

9. De huurder is gehouden ALGO audiovisueel bv schadeloos te stellen en te vrijwaren voor alle vorderingen welke derde tegen ALGO audiovisueel bv aanhandig mochten maken, terzake van door gehuurde apparatuur veroorzaakte schade of inbeslagname.

10. ALGO audiovisueel bv zal bij het niet naleven van de in het contract vermelde betaling/voorwaarden, de te leveren apparatuur niet plaatsen, totdat het aan betaling/voorwaarden alsnog is/zijn voldaan. Als ALGO audiovisueel bv reeds op de in contract voorgestelde locatie is, en een betaling nog niet is ontvangen of aan een voorwaarden nog niet is voldaan, de betaling terstond dient plaats te vinden anders is ALGO audiovisueel bv gerechtigd het contract te ontbinden. De verplichting tot betaling blijft alsdan bestaan en de apparatuur wordt dan niet meer uitgeleverd.

11. ALGO audiovisueel bv is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die door huurder, diens personeel, relaties of bezoekers veroorzaakt is. Dit geldt ook ten aanzien van eventuele schade die de huurder lijdt doordat de gehuurde apparatuur uitvalt of niet deugdelijk werkt door welke oorzaak dan ook.

12. Indien de apparatuur bij ALGO audiovisueel bv door middel van een eventverzekering verzekerd wordt tegen diefstal, dient wederpartij rekening te houden met een eigen risico van EUR 750,- als de waarde van de gehuurde apparatuur minimaal EUR 1.500,- bedraagt. Onder een waarde van EUR 1.500,- kan er niet worden verzekerd. Apparatuur die door ALGO audiovisueel bv ten behoeve van de huurder extra wordt ingehuurd kan niet door ALGO audiovisueel bv worden verzekerd. De huurder dient deze dan ook zelf te verzekeren. Bij schade aan derden is klant voor het volledige schadebedrag die ALGO audiovisueel bv krijgt opgelegd verantwoordelijk en dat dient men binnen 7 dagen te voldoen.

13. Alle productprijzen op de website zijn inclusief 21 procent BTW. (prijswijzigingen voorbehouden).

14. Wij verzoeken u, indien u akkoord bent met het ontvangen contract, deze binnen 7 dagen na dagtekening te ondertekenen, telefonische mondeling akkoord te geven, of een bevestiging per email met vermelding van het contractnummer. Buiten deze periode is ALGO audiovisueel bv niet verplicht tot nakomen.

Algemene Voorwaarden verkoop

1. Algemene voorwaarden

a) Tenzij van tevoren uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen zijn alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en de uitvoering daarvan uitsluitend onderhevig aan de hieronder omschreven voorwaarden, inclusief deze:

b) onder de “wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere rechtspersoon die met ALGO audiovisueel bv een overeenkomst heeft gesloten dan wel wenst af te sluiten en diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en/of erfgenamen;

c) door het plaatsen van een order en/of het in ontvangst nemen van geleverde c.q. verhuurde goederen wordt de wederpartij geacht stilzwijgend met deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan;

d) ALGO audiovisueel bv is eerst gebonden, nadat zij de mondelinge of schriftelijke opdracht van de wederpartij hebben aanvaard;

e) de volmacht van de vertegenwoordigers van ALGO audiovisueel bv strekt zich niet verder uit dan tot hetgeen in dit opzicht in het bedrijf van ALGO audiovisueel bv gebruikelijk is. Alleen krachtens uitdrukkelijk schriftelijke volmacht kan van eerder bedoelde volmacht afgeweken worden;

f) op alle overeenkomsten, waarop deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlands recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa;

g) toepassing van eventueel door de wederpartij gehanteerde voorwaarden is hierbij uitdrukkelijk uitgesloten;

h) tenzij anders schriftelijk aangetoond geldt de door ALGO audiovisueel bv gehouden administratie als beslissend.

2. Aanbiedingen

a) Alle door ALGO audiovisueel bv gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij anders aangegeven.

b) Alle eventueel bij een aanbieding verstrekte gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk samengesteld. Zij zijn slechts bindend wanneer zulks uitdrukkelijk is bevestigd.

c) Alle verstrekte gegevens en/of informatie blijven (intellectueel) eigendom van ALGO audiovisueel bv en dienen op eerste aanvraag te worden geretourneerd.

d) ALGO audiovisueel bv behoudt zich het recht voor om in verstrekte gegevens en/of afbeeldingen constructie-, maat- en/of materiaalwijzigingen door te voeren.

e) ALGO audiovisueel bv behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen aanvragen en/of bestellingen te weigeren.

3. Overeenkomst

a) Behoudens het hieronder omschrevene komt een overeenkomst eerst dan tot stand wanneer een opdracht uitdrukkelijk schriftelijk of anderszins is aanvaard dan wel bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

b) Eventueel aansluitend door of namens ALGO audiovisueel bv gemaakte aanvullende (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen zijn slechts bindend indien uitdrukkelijk schriftelijk wordt bevestigd.

c) Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen aanbieding c.q. opdrachtbevestiging wordt verstrekt geldt de factuur tevens als bevestiging, welke wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Tenzij anders schriftelijk aangetoond geldt ter zake, en de door ALGO audiovisueel bv gehouden administratie als beslissend.

d) Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij naar oordeel van ALGO audiovisueel bv voldoende kredietwaardig blijkt voor financiële nakoming van de overeenkomst.

e) ALGO audiovisueel bv behoudt zich het recht voor om, bij het aangaan van de overeenkomst en alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij de zekerheid te verlangen dat aan alle betalings- en andere verplichtingen zal worden voldaan.

f) ALGO audiovisueel bv behoudt zich het recht voor om, naar haar oordeel, doch zonodig in overleg met de wederpartij, voor de uitvoering van een overeenkomst derden in te schakelen waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte aanbieding.

4. Prijzen

a) Bij alle leveringen (ook bij levering van onderdelen, retourzendingen van gerepareerde of vervangende zaken die wel/niet onder de garantie vallen) is de verkoopprijs (exclusief BTW en op de levering vallende overheidslasten) gebaseerd op levering af magazijn en worden verpakkings-, verzend-, transport-, en transportverzekeringskosten aan de wederpartij in rekening gebracht.

b) Indien na datum van de totstandkoming van de overeenkomst één of meerdere van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan – ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden – is ALGO audiovisueel bv gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

5. Leveringen en levertijden

a) De levertijd gaat in op het laatste van de navolgende tijdstippen:

· de dag van totstandkoming van de overeenkomst;

· de dag van ontvangst door ALGO audiovisueel bv van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen en dergelijke.

b) Indien een leveringsdatum of leveringsweek is overeengekomen, wordt de levertijd gevormd door de periode tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de leveringsdatum c.q. leveringsweek.

c) De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende (werk)omstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van de overeenkomst door ALGO audiovisueel bv bestelde zaken. Indien buiten schuld van laatstgenoemde vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van tijdig bestelde zaken niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.

d) Het product geldt ten aanzien van de levertijd als geleverd wanneer het, indien keuring in het bedrijf van leverancier is overeengekomen, voor keuring en in de overige gevallen voor verzending gereed is, een en ander nadat de wederpartij daar schriftelijk van in kennis is gesteld.

e) Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot verlenging van de levertijd bepaalde wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van ALGO audiovisueel bv ontstaat tengevolge van het niet voldoen van de wederpartij aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplicht of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.

6. Keuring

De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij de overdracht te keuren. Bij vaststelling van eventuele tekorten en/of zichtbare beschadigingen van het geleverde dient de wederpartij dit onmiddellijk aan de vervoerder te melden en/of schriftelijk aan ALGO audiovisueel bv te melden. Indien de wederpartij zich hier niet aan houdt wordt hij geacht het geleverde te hebben geaccepteerd en zullen reclames niet meer worden gehonoreerd. Tenzij anders schriftelijk aangetoond geldt de door ALGO audiovisueel bv gehouden administratie als beslissend.

7. Risico- en eigendomsovergang

a) Dadelijk nadat het product als geleverd geldt in de zin van artikel 5 draagt de wederpartij het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door dit product mocht ontstaan, behoudens voor zover aan grove schuld van ALGO audiovisueel bv te wijten. Indien de wederpartij na ingebrekestelling in verzuim blijft met de afname van het product zal ALGO audiovisueel bv gerechtigd zijn de kosten van opslag van het product aan de wederpartij in rekening te brengen.

b) Onverminderd het in het vorige lid en het in artikel gestelde, blijven door alle door ALGO audiovisueel bv geleverde en zich nog bij/onder wederpartij bevindende goederen tot op het moment van volledige betaling van al hetgeen de wederpartij, uit welke hoofde dan ook, jegens ALGO audiovisueel bv verschuldigd is, met inbegrip van toekomstige vorderingen en rente en kosten, eigendom van ALGO audiovisueel bv.

c) De wederpartij is vóór bedoelde volledige betaling c.q. vereffening niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen dan in het kader van zijn normale bedrijf of overeenkomstig de normale bestemming van de goederen. Bij overtreding hiervan wordt, welke de betalingscondities ook zullen zijn, de koopprijs terstond en volledig opeisbaar.

d) ALGO audiovisueel bv zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot de goederen. De wederpartij zal aan ALGO audiovisueel bv alle medewerking verlenen teneinde laatstgenoemde in de gelegenheid te stellen het in artikel opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van goederen. Door het inroepen van het eigendomsvoorbehoud door ALGO audiovisueel bv zal de overeenkomst zijn ontbonden.

8. Betaling

a) Conform hetgeen overeengekomen dient betaling netto-contant te geschieden bij (af)levering onverminderd enige korting of schuldvergelijking dan wel middels storting of overmaking op een door ALGO audiovisueel bv aangewezen bank- of girorekening, binnen de op de factuur vermelde termijn vanaf factuurdatum. De op de bank/giro afschriften van ALGO audiovisueel bv aangegeven valutadag is bepalend als betalingsdag.

b) Betalingen strekken steeds ter mindering op verschuldigde kosten en rente (in deze volgorde) en vervolgens in mindering op de hoofdsommen, waarbij oudere voor nieuwere gaan.

c) In gevallen dat de wederpartij:

· in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd;

· komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;

· enige uit kracht der Wet of van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden op hem rustende verplichting niet nakomt;

· nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;

· overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeeltelijk of reeds bestaande vennootschap dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling(en) van zijn bedrijf;
heeft ALGO audiovisueel bv enkel door het plaatsgrijpen van een door opgemelde omstandigheden het recht, het zij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ALGO audiovisueel bv verrichte werkzaamheden en/of leveringen terstond en zonder dat enige waarschuwing en/of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen en het geleverde maar het (nog) niet betaalde als haar eigendom terug te vorderen, alles onverminderd haar recht op vergoeding, schaden en interessen.

9. Rente en kosten

a) Indien betaling niet binnen de in artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de vervaldatum een rente per (gedeelte van een) maand verschuldigd van 2% over het nog openstaande bedrag.

b) Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 2% van het, met inbegrip van voorgenoemde rente, door de wederpartij verschuldigde bedrag met een minimum van € 225,-.

10. Reclamering en garantie

a) Reclamering ter zake van zichtbare gebreken aan de producten dient onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk 3 dagen na de feitelijke overdracht van de producten aan de wederpartij in een schriftelijke, gespecificeerde mededeling van de wederpartij aan ALGO audiovisueel bv te geschieden.

b) Reclamering ter zake van niet zichtbare gebreken wegens fabricage- of materiaalfouten, dient onverwijld na ontdekking, doch in ieder geval binnen de in het aan de eindgebruiker afgegeven garantiebewijs vermelde garantietermijn in een schriftelijke, gespecificeerde mededeling van de wederpartij aan ALGO audiovisueel bv te geschieden, zo mogelijk, onder toezending van de zaak aan ALGO audiovisueel bv. De beoordeling of een zaak al dan niet voor vervanging of vergoeding in aanmerking komt, berust bij de fabrikant of diens wettelijke vertegenwoordiger.

c) Bij overschrijding van de in artikelen, en bedoelde termijnen vervalt elke aanspraak jegens ALGO audiovisueel bv ter zake van de betreffende gebreken. Rechtsvorderingen ter zake dienen binnen een jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt. Indien aan een reclame na verloop van de in artikelen, en bedoelde termijnen aandacht wordt geschonken, geschiedt zulks geheel onverplicht, zonder dat de wederpartij daaraan enig recht kan ontleden.
Voor afzonderlijk geleverde onderdelen inclusief de in het kader van artikelen en geleverde vervangingsonderdelen, geldt een garantietermijn van 3 maanden na verzending daarvan door ALGO audiovisueel bv aan de wederpartij c.q. de eindverbruiker.

d) Vermeende klachten over de geleverde producten zullen de afnemer geen grond tot ontbinding van de desbetreffende overeenkomst geven.

e) Garantie geldt slechts binnen Nederland, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

f) Op onderdelen, welke door ALGO audiovisueel bv van derden zijn betrokken, wordt nimmer meer garantie gegeven dan die welke de desbetreffende toeleverancier aan ALGO audiovisueel bv verleent. Nimmer wordt garantie gegeven ten aanzien van gebreken, die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van voorschriften, welke de overheid inzake de aard of de kwaliteit van toegepaste materialen heeft gesteld of zal stellen en evenmin met betrekking tot materialen, zaken en constructies, welke op uitdrukkelijke instructie van de wederpartij zijn toegepast.

g) Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

· de niet inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziene gebruik;

· normale slijtage

· reparatie door derden, waaronder begrepen de wederpartij en de eindgebruiker.

h) Indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met ALGO audiovisueel bv gesloten overeenkomst voortvloeit, is ALGO audiovisueel bv met betrekking tot geen der overeenkomsten tot enige garantie – hoe ook genaamd – gehouden.

i) Indien ALGO audiovisueel bv ter voldoening aan haar garantieverplichting onderdelen/producten vervangt, worden de vervangen onderdelen/producten haar eigendom.

j) Het beweerdelijk niet nakomen door ALGO audiovisueel bv van haar garantieverplichtingen ontslaat de wederpartij niet van de verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit enige met ALGO audiovisueel bv gesloten overeenkomst. Evenmin heeft de wederpartij het recht zijn verplichtingen jegens ALGO audiovisueel bv op te schorten.

11. Aansprakelijkheid

a) De aansprakelijkheid van ALGO audiovisueel bv is beperkt tot het nakomen van de in artikel van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen.

b) Behoudens grove schuld aan de zijde van ALGO audiovisueel bv en behoudens het bepaalde in artikel is alle aansprakelijkheid van ALGO audiovisueel bv, zowel voor de bedrijfsschade, andere directe schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten.

c) ALGO audiovisueel bv is derhalve ook niet aansprakelijk voor: schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van het gebruik van door of vanwege de wederpartij verstrekte gegevens. Indien een derde op grond van enig beweerd recht bezwaar maakt tegen de fabricage en/of levering van zaken op grond van aantasting van een hem toekomend recht van industriële eigendom, is ALGO audiovisueel bv zonder meer gerechtigd terstond de fabricage en/of levering te staken en vergoeding van de gemaakte onkosten benevens schadevergoeding van de wederpartij te verlangen, zonder dat ALGO audiovisueel bv tot enige schadevergoeding jegens de wederpartij gehouden is.

d) De wederpartij is gehouden ALGO audiovisueel bv te vrijwaren resp. schadeloos te stellen ter zake van alle aansprakelijk van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van ALGO audiovisueel bv in deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden in de verhouding met de wederpartij is uitgesloten.

12. Overmacht

a) Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van een overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van ALGO audiovisueel bv kan worden verlangd;

b) onder overmacht wordt eveneens begrepen werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, contingenteringen en/of bedrijfsstoringen bij ALGO audiovisueel bv en/of haar toeleveranciers, waardoor zij verplichtingen jegens wederpartij niet (meer) kunnen nakomen;

c) ALGO audiovisueel bv behoudt zich het recht voor om, in geval van overmacht, de uitvoering van de overeenkomst in kwestie op te schorten dan wel definitief te ontbinden, doch zulks in overleg met de wederpartij;

d) ALGO audiovisueel bv behoudt zich het recht voor om betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht tot het moment van het ontstaan van de situatie van overmacht;

e) ALGO audiovisueel bv behoudt zich het recht voor om zich op overmacht te beroepen ook dan wanneer de aanleiding tot de overmachtsituatie intreedt nadat de prestatie geleverd had moeten zijn.

13. Opschorting en ontbinding

a) Ingeval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is ALGO audiovisueel bv gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

b) Zowel in geval van opschorting als van ontbinding krachtens artikel is ALGO audiovisueel bv gerechtigd terstond betaling te verlangen van de ter uitvoering van de overeenkomst door haar gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken, zulks voor de waarde die daaraan in redelijkheid moet worden toegekend. In geval van ontbinding krachtens artikel is de wederpartij gehouden om na betaling van het krachtens de vorige volzin verschuldigde bedrag de daarin begrepen zaken tot zich te nemen bij gebreke waarvan ALGO audiovisueel bv bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van de wederpartij te doen opslaan dan wel voor diens rekening te verkopen.

c) Indien de wederpartij tekort schiet in de nakoming van enige op hem rustende verplichting, dan wel indien goede grond bestaat voor de vrees dat de afnemer niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens ALGO audiovisueel bv te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, is ALGO audiovisueel bv bevoegd zonder ingebrekestelling, hetzij de uitvoering van elk dezer overeenkomsten op te schorten, hetzij dit geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de haar toekomende rechten.

d) Opschorting als bedoeld in artikelen en zal voor ten hoogste 6 maanden geschieden. Gedurende de opschorting is ALGO audiovisueel bv bevoegd en aan het einde daarvan is zij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

e) In geval van opschorting krachtens artikel wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar, zonder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de tengevolge van de opschorting door ALGO audiovisueel bv bespaarde kosten, en is ALGO audiovisueel bv bevoegd om de ten uitvoering van de overeenkomst door haar gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken voor rekening en risico van de wederpartij te doen opslaan. In geval van ontbinding krachtens artikel wordt de overeengekomen prijs – zo geen voorafgaande opschorting heeft plaatsgevonden – onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de tengevolge van de ontbinding door ALGO audiovisueel bv bespaarde kosten, en is de wederpartij gehouden om het voren omschreven bedrag te betalen en de daarin inbegrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan ALGO audiovisueel bv bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van de wederpartij te doen opslaan dan wel voor diens rekening te verkopen.

f) De wederpartij is niet gerechtigd om met terugwerkende kracht ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

14. Geschillen

Voor de uitvoering van de overeenkomst tussen de wederpartij en ALGO audiovisueel bv verklaren beide domicilie te kiezen ter plaatse waar ALGO audiovisueel bv gevestigd is. Alle rechtsvorderingen, voortvloeiend uit deze overeenkomst, zullen al naar gelang de aard van het geschil, bij het Kantongerecht of de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam worden aangebracht, met uitsluiting van iedere andere Rechter. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de wederpartij.

15. Slotbepaling

a) Indien een of meer van deze voorwaarden geheel of ten dele in strijd mochten zijn of worden met enige wettelijke bepaling, dan blijven nochtans deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht, terwijl voorts partijen voor wat betreft de ongeldige bepaling het meest nabij komt.

b) Indien ALGO audiovisueel bv heeft ingestemd met enigerlei beding, dat afwijkt van het in een of meer dezer voorwaarden geregelde, dan blijven de overige voorwaarden van deze algemene Leverings en verkoopvoorwaarden onverminderd van toepassing.